1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího

po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této

smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například

dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo

e-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší

povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od

smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby,

které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých

v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního

dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-
li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme

stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste

výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení

od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za

zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s

vrácením zboží ponesete Vy.

2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným

způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho

funkčnosti.